آموزش ساخت جاشمعی بازیافتی را تقدیم به همه آن‌هایی می‌کنیم که یک کوه از گل‌های مصنوعی را انبار کرده‌اند و راهی برای استفاده از آن‌ها ندارند!


آموزش ساخت جاشمعی بازیافتی را تقدیم به همه آن‌هایی می‌کنیم که یک کوه از گل‌های مصنوعی را انبار کرده‌اند و راهی برای استفاده از آن‌ها ندارند!

ساقه گل‌ها را کاملاً قطع کنید. طوری که روی سطح صاف، تعادل و ایستایی داشته باشند.
با تکنیک زیر به راحتی با گلهای مصنوعی یک جاشمعی زیبا درست کنید - تصویر 1

گل‌ها را به صورت وارونه، داخل قوطی رنگ فرو ببرید.
با تکنیک زیر به راحتی با گلهای مصنوعی یک جاشمعی زیبا درست کنید - تصویر 2

در هر گل، یک شمع کوچک فلزی قرار بدهید.
با تکنیک زیر به راحتی با گلهای مصنوعی یک جاشمعی زیبا درست کنید - تصویر 3

چند گلبرگ وسط را با کش نازک به دور وارمر به صورت موقت ببندید تا به همین حالت خشک شود. بعد از خشک شدن، کش را جدا کنید.
با تکنیک زیر به راحتی با گلهای مصنوعی یک جاشمعی زیبا درست کنید - تصویر 4

و این هم نتیجه کار:
با تکنیک زیر به راحتی با گلهای مصنوعی یک جاشمعی زیبا درست کنید - تصویر 5
با تکنیک زیر به راحتی با گلهای مصنوعی یک جاشمعی زیبا درست کنید - تصویر 6


کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه